. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rotcanti.com

Software full of Performance

在 Android 上通过 Telegram 发送

如果您习惯通过 Telegram 共享大文件,您可能会注意到您的朋友和联系人有点失望。 这款流行的消息应用程序在文件大小方面几乎击败了所有竞争对手,但有一个限制。 截至目前,您只能发送最大 2GB 的媒体附件。 这与 WhatsApp(允许 16MB)、微信(允许 100MB)和 Skype(允许发送最大 300MB 的文件)有很大区别。

telegram安卓

幸运的是,有几种解决方法可以绕过限制并共享大文件。 一种方法是使用专门为处理大文件而设计的云存储服务,例如 Cloudy 或 Mega。 这些服务允许您上传文件并生成可以直接在 Telegram 聊天中共享的链接。 当收件人单击链接时,他们将能够下载您的文件,而无需额外的客户端应用程序。

避免该限制的另一种方法是手动修改 Telegram 的本地缓存。 此设置可以在“选项”>“选项”中找到。 设置> 数据和存储> 存储使用情况,可让您设置 Telegram 在设备上保留本地保存的媒体和聊天的最长持续时间。 当此持续时间到期时,应用程序将自动开始清除旧数据,为新内容腾出空间。 您还可以通过选择特定文件并点击三个垂直点菜单来按需清除媒体缓存。

在 Android 上通过 Telegram 发送媒体有文件大小限制吗?

除了将文件存储在云中之外,Telegram 还将文件的副本保存在设备的内部存储中。 可以通过手机的图库应用程序或第三方文件管理器应用程序访问这些文件。 如果您在 Telegram 窗口中选择“保存到”选项,您选择的文件将存储在标记为“Telegram”的单独子文件夹中。 您可以根据需要移动、复制或删除这些克隆,但请记住,这样做会从手机存储中删除原始文件。

Telegram 还允许您手动删除私人聊天和群聊中的消息,这样即使您的手机丢失,其他方也无法阅读您的对话。 如果您要与可能分散在世界各地的一群人进行协调,则此功能特别有用。

最后,还有一项实验性功能,可让您发送最大 2GB 的文件,但目前仅适用于阿根廷的有限用户。 如果 Meta 旗下的 WhatsApp 试图与 Telegram 优越的媒体文件大小竞争,这可能是一个需要添加的重要功能。 还值得注意的是,WhatsApp 最近推出了在群聊中发送网络图像的功能,并且很快将允许您使用搜索框而不是回形针图标来搜索文档、照片、视频、位置等。 不过,目前尚不清楚这些功能何时会向所有用户推出。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *