. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rotcanti.com

Software full of Performance

Telegram Desktop 发送文件和媒体

Telegram 是一款消息应用程序,具有许多独特的功能,包括高质量共享照片和视频的能力。 然而,当在计算机上使用 Telegram 时,在桌面和移动设备之间交换大文件可能具有挑战性。 在本文中,我们将向您展示如何使用 Telegram Desktop(Telegram 的官方桌面版本)发送和接收照片和媒体。

telegramdesktop

Telegram 允许用户共享最大 2 GB 的图像、音频和视频文件。 当用户收到此类文件时,它会本地缓存在手机或 PC 中,以便更快地访问。 但是,此过程可能会快速消耗千兆字节的存储空间。 为了避免此类问题,用户可以手动修改 Telegram 保留本地缓存媒体和文件的持续时间。

为此,请打开“设置”应用程序并点击“数据和存储”。 选择“之后自动删除缓存的媒体文件”选项并设置时间。 您可以选择最长 1 个月的持续时间。 一旦达到持续时间,Telegram 将自动开始从您的设备删除缓存的媒体文件。 但是,如果您重新访问该文件的聊天部分,您将能够再次从云端下载该文件。

如何使用 Telegram Desktop 发送文件和媒体

在计算机上使用 Telegram Web 是与朋友或同事共享文件和照片的另一种简单方法。 为此,请在 PC 上打开网络浏览器并访问 Telegram 网站。 在网站上,您会看到一个二维码。 在您的移动设备上启动 Telegram 应用程序并扫描二维码进行连接。 之后,您可以浏览桌面上的媒体和文件,并选择要上传的内容。

telegram apk下载

除此之外,Telegram 还提供无限的云存储。 这意味着,如果您不小心删除了手机上的文件,您可以从 Telegram 网站或桌面客户端再次下载该文件。 此功能使 Telegram 成为其他消息应用程序与他人共享文件和照片的绝佳替代品。

telegram中文版

针对 Telegram 2 GB 文件大小限制的最流行的解决方法之一是在发送文件之前对其进行压缩。 这可以使用多种不同的工具来完成,例如 WinRAR 或 WinZip。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *